Sản xuất sản phẩm làm móng tay cho các chuyên gia thẩm mỹ bao gồm các sản phẩm làm móng tay giả. Chỉ có phần chuyên nghiệp.

02353.920.092